لشکر عقل و جهل

لشکر عقل و جهل هشت

لشکر عقل و جهل هشت توبه و ضدش اصرار بر گناه پوزش طلبیدن و ضدش مغرور بودن جدیت و ضدش…

بیشتر بخوانید »

لشکر عقل و جهل هفت

لشکر عقل و جهل هفت حیا و ضدش بی حیایی میانه روی و اعتدال و ضدش تجاوز راحت و ضدش…

بیشتر بخوانید »

لشکر عقل و جهل شش

لشکر عقل و جهل شش حج و ضدش پیمان شکنی خدا نگهداری سخنان و ضدش سخن چینی نیکی به پدر…

بیشتر بخوانید »

لشکر عقل و جهل پنج

لشکر عقل و جهل پنج خلوص و ضدش آلودگی نیت شهامت و ضدش خمودی فهم و ضدش کودنی معرفت و…

بیشتر بخوانید »

لشکر عقل و جهل چهار

لشکر عقل و جهل چهار مواسات و ضدش منع دوستی و ضدش عداوت وفا و ضدش پیمان شکنی اطاعت و…

بیشتر بخوانید »

لشکر عقل و جهل سه

لشکر عقل و جهل سه خاموشی و ضدش بیهوده گویی تسلیم (در برابر حق) و ضدش استکبار تسلیم (در برابر…

بیشتر بخوانید »

لشکر عقل و جهل دو

لشکر عقل و جهل دو رحمت و ضدش غضب علم و ضدش جهل فهم و ضدش حماقت عفت و ضدش…

بیشتر بخوانید »

لشکر عقل و جهل یک

لشکر عقل و جهل یک نیکی وزیر عقل است و ضد آن بدی است که وزیر جهل است و ایمان…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن